Regulamin 

sklepu internetowego mood.club z dnia 22 października 2021 r. 

Drodzy Klienci, poniżej prezentujemy regulamin („Regulamin”) sprzedaży naszych  towarów („Towary”) oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod  adresem www.mood.club („Sklep internetowy”, „Sklep”) oraz świadczenia usług  związanych ze sprzedażą drogą elektroniczną, w szczególności usługi newslettera  („Newsletter”) i konta („Konto”). Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z  niniejszym Regulaminem, jak również z naszą Polityką prywatności przed dokonaniem  jakiejkolwiek transakcji. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Kupujących będących  Konsumentami zgodnie z definicją zawartą poniżej. Kupujących będących  przedsiębiorcami zapraszamy do indywidualnych rozmów prowadzących do zawarcia  umowy sprzedaży. Kupującemu będącemu przedsiębiorcą i dokonującemu zakupu  Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego nie przysługują uprawnienia  wynikające z niniejszego Regulaminu. 

I. Sprzedający 

Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mood.club jest  Konopol Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, której akta  rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000896914, NIP 946- 

270-58-11, kapitał zakładowy w wysokości 25.000,00 PLN, adres e-mail witam@mood.club,(w dalszej części „Mood.club” lub „Sprzedający”). Sprzedający prowadzi bezpośrednią obsługę Klientów za pośrednictwem powyższych  danych kontaktowych w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 9.00-17.00. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest również przy wykorzystaniu formularza  

kontaktowego dostępnego pod adresem: https://mood.club/kontakt/ II. Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosowane są poniższe terminy, mają one  następujące znaczenie: 

1. Konto – zindywidualizowana strona internetowa w ramach Sklepu  internetowego, na której Klient, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się,  może: składać zamówienia na Towary, aktywować lub dezaktywować Subskrypcje, przeglądać historię poprzednich zakupów, mieć dostęp do  swoich danych osobowych oraz dokonywać ich zmiany; 

2. Konsument – oznacza każdą osobę fizyczną, dokonującą ze  Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a której ustawa  przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu  działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje ze  Sprzedającym czynności prawnej związanej bezpośrednio z tą działalnością. 

4. Przedsiębiorca Uprzywilejowany – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą tej osoby, gdy z treści tej czynności wynika,  że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1740 z późn. zm.); 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy  Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu; 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm); 8. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne  przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie; 9. Towary – produkty dostępne w Sklepie internetowym, które są przedmiotem Umowy sprzedaży; 

10.Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod  adresem www.mood.club, w którym Klient może w szczególności  składać zamówienia i który świadczy inne usługi oferowane przez  Sprzedającego; 

11.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do  zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów; 

12.Subskrypcja – system sprzedaży Towarów związany z zobowiązaniem  do okresowego nabywania Towarów i polegający na automatycznym  przedłużaniu tego okresu zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

13.Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów w Sklepie  internetowym przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu  internetowego www.mood.club Niniejszy Regulamin jest regulaminem w  rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

14.Polityka prywatności – Polityka prywatności z dnia 1 lipca 2020 r.  dostępna pod adresem: www.mood.club

III. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu  internetowego dostępnego na stronie www.mood.club prowadzonego  przez Sprzedającego. 

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

o a) zasady korzystania ze Sklepu internetowego i usług  elektronicznych dostępnych za jego pośrednictwem, w  

szczególności Konta, Subskrypcji oraz Newslettera; 

o b) zasady składania Zamówień w Sklepie internetowym drogą elektroniczną; 

o c) zasady zawierania Umów sprzedaży dotyczących Towarów  dostępnych w Sklepie internetowym; 

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem, że  system informatyczny wykorzystywany przez Klienta spełnia poniższe  minimalne wymagania techniczne: 

o przeglądarka internetowa: Chrome, Firefox, Safari, Internet  Explorer lub Opera; 

o aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); 

o włączona obsługa plików cookies. 

4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient we własnym zakresie  powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia  końcowego z połączeniem internetowym. 

5. Sprzedający podejmie wszelkie czynności niezbędne dla zapewnienia  prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, jednakże nie  ponosi odpowiedzialności za czynniki zewnętrzne, niezależne od  Sprzedającego, które czasowo lub na stałe utrudniają lub uniemożliwiają 

Klientom korzystanie ze Sklepu internetowego. W szczególności  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie Klienta  do sieci internet a także za czynniki spowodowane siłą wyższą,  niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością 

infrastruktury technicznej Klienta z wymogami technicznymi Sklepu  internetowego określonymi powyżej. 

6. Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego mają charakter suplementu diety i nie są produktami leczniczymi. 

7. Informacje o Towarach dostępne w Sklepie internetowym i w kanałach  społecznościowych Sprzedającego mają charakter wyłącznie  informacyjny, poglądowy i nie mogą być postrzegane jako informacje  medyczne ani porada lekarska w indywidualnych sprawach. 

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania  Towarów, w szczególności związanych z przewlekłą chorobą lub  długotrwałym stosowaniem leków przez Klienta, Sprzedający silnie 

rekomenduje konsultację z lekarzem prowadzącym przed  zastosowaniem któregokolwiek z Towarów. 

9. Każda osoba korzystająca ze Sklepu może w dowolnym momencie  uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu poprzez link umieszczony na  stronie głównej www.mood.club.  

IV. Zasady korzystania ze sklepu internetowego 1. Korzystać ze Sklepu internetowego i nabywać Towary może wyłącznie  osoba posiadająca zdolność do zawarcia wiążącej umowy 

2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu  internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub  całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym,  w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w  szczególności w przypadku, gdy Klient: 

o a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane  niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,  

wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 

o b) dopuścił się innego zachowania niezgodnego z  obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami  

korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię 

Sprzedającego. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania wiadomości i  danych w związku z usługami świadczonymi w Sklepie internetowym,  Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie  do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w  szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu gromadzeniu i  nieuprawnionej modyfikacji danych osobowych przekazywanych online. 

4. Klient zobowiązuje się w szczególności do: 

o a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych  przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc,  

zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne  

prawa osób trzecich, 

o b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób  niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez  

użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; 

o c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub  umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej  

informacji handlowej (spam), 

o d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy  dla innych Klientów,

o e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach  Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku  

osobistego, 

o f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z  przepisami powszechnie obowiązującego prawa,  

postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami  

korzystania z sieci Internet. 

5. Sprzedający korzysta z plików cookies na swojej stronie internetowej.  Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików  cookie w przeglądarce internetowej Klienta. Informacje o plikach cookie  zostały zawarte w Polityce Prywatności stanowiącej integralny składnik  Regulaminu. 

6. Serwis Sklepu Internetowego umożliwia również komunikację ze  Sprzedającym. W tym celu niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich  pól w formularzu kontaktowym w zakładce Kontakt i kliknięcie przycisku  „WYŚLIJ”. 

V. Konto 

1. Klient może utworzyć Konto na stronie internetowej Sklepu. Utworzenie  Konta jest dobrowolne i bezpłatne, ale może być niezbędne w sytuacji,  gdy Klient chce uzyskać dostęp do informacji dotyczących jego  zamówień. 

2. W ramach Konta Klient ma możliwość sprawdzenia i poprawienia swoich  danych osobowych, śledzenia historii zamówień oraz składania i  wycofywania zamówień na Towary w formie Subskrypcji. 

3. W celu założenia Konta Klient wypełnia formularz rejestracyjny  udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu pod  adresem https://mood.club/moje-konto/ i przesyła wypełniony formularz  rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego, klikając na przycisk  „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne  hasło. Przed założeniem Konta Klient zobowiązany jest do zapoznania  się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować oba  dokumenty. 

4. Rejestracji konta Klient może dokonać także przy składaniu zamówienia  w Sklepie internetowym zaznaczając w formularzu zamówienia pole  „Stworzyć konto?”. 

5. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego do  Sprzedającego, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający założenie Konta,  w którym potwierdzone są wszystkie istotne informacje dotyczące Konta. 

6. Sprzedający udostępnia Klientowi możliwość zresetowania hasła do  Konta (np. w przypadku jego zagubienia lub utraty).

7. Umowę o świadczenie usługi Konta Klienta drogą elektroniczną uznaje  się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila  potwierdzającego, o którym mowa powyżej. 

8. Klient może w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny usunąć swoje Konto przesyłając prośbę o usunięcie konta na  adres witam@mood.club. 

9. Sprzedający może w dowolnym momencie wyłączyć Konto, jeżeli dojdzie  do przekonania, że Klient nie stosuje się do któregokolwiek z  postanowień Regulaminu. 

10.Sprzedający ma prawo do usunięcia Konta, w tym usunięcia wszystkich  danych na nim zawartych, w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek  powodu, za uprzednim powiadomieniem Klienta lub bez powiadomienia. VI. Zawarcie umowy sprzedaży 

1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym i zawarcia Umowy  sprzedaży konieczne jest wybranie Towaru z aktualnej oferty  Sprzedającego. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie linka do danego  Produktu, określenia ilości nabywanych Towarów a następnie przycisku  „KUPUJĘ”. Po kliknięciu przycisku „ZAMÓWIENIE” lub ikony Koszyka w  górnej części ekranu zostanie zaprezentowane podsumowanie  wybranych Towarów. 

2. Po wybraniu wszystkich Towarów należy starannie wprowadzić dane  osobowe i adres dostawy zgodnie z nazwami pól po lewej stronie  formularza zamówienia lub, w przypadku posiadania Konta, zalogować się do niego, w celu wykorzystania wcześniej zapisanych danych. Do  zakupu Produktów w ramach Subskrypcji wymagana jest rejestracja  Konta. 

3. W przypadku zamówienia dostawy Towarów na adres inny, niż wskazany w formularzu zamówienia należy zaznaczyć pole „WYSŁAĆ NA INNY ADRES?” w dolnej części formularza i wpisać odpowiedni  adres dostawy. W przypadku niezaznaczenia tego pola Zamówienie  zostanie dostarczone na adres wskazany w formularzu zamówienia. 

4. W polu „Uwagi do zamówienia (opcjonalne)”, Klient ma możliwość przekazania dodatkowych uwag do Zamówienia, np. informacji  związanych z dostarczeniem przesyłki. 

5. Po prawej stronie formularza zamówienia znajduje się podsumowanie  wszystkich zamawianych Towarów z wyszczególnieniem ich nazwy,  ceny i ilości oraz całkowitej ceny za Towary (w polu „KWOTA”). 

6. Klient posiadający kod rabatowy w celu jego wykorzystania przy  Zamówieniu powinien kliknąć w pole „+ WPROWADŹ KOD  RABATOWY”, wprowadzić kod oraz kliknąć w pole „ZASTOSUJ  KUPON”. W przypadku wpisania ważnego kodu rabatowego, kwota 

odpowiadająca jego wysokości zostanie odjęta od końcowej ceny  sprzedaży Towarów. 

7. Następnie należy wybrać sposób wysyłki Towarów, dokonując wyboru  jednej z oferowanych przez Sprzedającego opcji. Każdemu ze sposobów  dostawy odpowiada przypisana do niego cena wskazana w formularzu,  która zostanie dodana do ceny sprzedaży Towarów. 

8. Ostateczna cena płatna przez Klienta obejmująca cenę sprzedaży  Towarów oraz koszt dostawy jest wskazana w polu „SUMA”. 

9. Uzupełnienie wszystkich pól formularza zamówienia oznaczonych  symbolem gwiazdki jest konieczne dla skutecznego złożenia  Zamówienia przez Klienta. 

10.Przed złożeniem Zamówienia należy przeczytać i zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności, jak również wyrazić zgodę na  przetwarzanie danych osobowych. 

11.Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” stanowi ostateczne  potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane wraz z wybranymi  opcjami nie będą już podlegały modyfikacji. 

12.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia  ze Sprzedającym Umowy sprzedaży (złożenie oferty), zgodnie z jej  postanowieniami oraz postanowieniami Regulaminu. 

13.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający,  zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów  Zamówienia (przyjęcie oferty). 

14.Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta  wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

15.Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, a jej postanowienia  są zgodne z Zamówieniem i Regulaminem. 

VII. Dostawa 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej i będzie realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas  składania Zamówienia zgodnie z pkt VI. powyżej. 

2. Koszt dostawy zostanie wskazany w momencie składania Zamówienia. 3. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od daty  wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności (za wyjątkiem  wyboru sposobu dostawy „Kurier za pobraniem”). 

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi  istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez  przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do  przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji  Zamówienia oraz faktury VAT/paragonu fiskalnego/potwierdzenia  transakcji.

VIII. Ceny i sposoby płatności 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PL) i zawierają podatek  VAT (z wyszczególnieniem stawki), ale nie obejmują kosztów dostawy,  które są płatne dodatkowo i są wyszczególnione w toku transakcji. 2. Klient ma możliwość zapłacenia ceny: 

o a) gotówką, poprzez przekazanie kurierowi dostarczającemu  Towary kwoty wskazanej w polu „SUMA” w formularzu  

zamówienia (przy wyborze opcji dostawy „Kurier za  

pobraniem”), 

o b) za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online  PayU (przy wyborze opcji dostawy „Kurier” oraz  

„Paczkomaty”), za wyjątkiem płatności za Subskrypcję. W tym  

przypadku płatność jest możliwa wyłącznie kartą kredytową 

lub debetową za pośrednictwem serwisu …………. 

3. Dane kart płatniczych podane przez Klienta w celu uiszczenia płatności  za Towary są przechowywane i przetwarzane przez ………… 

4. ……………pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie  Token (wirtualnych identyfikatorów karty) umożliwiające przypisanie do  indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego  Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy. 

5. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego jest zapłacenie  przez Klienta pełnej kwoty wynikającej z Zamówienia wraz z kosztami  dostawy. 

IX. Subskrypcja 

1. Sprzedający może zaoferować Klientom sprzedaż Towarów w formie  Subskrypcji. Towary dostępne w tej formie, jak również odpowiadające  im ceny są wyszczególnione na podstronie „SUBSKRYPCJE”. 

2. Zakup Towarów w formie Subskrypcji jest dostępny wyłącznie dla  Klientów posiadających Konto. 

3. Dokonując zakupu Towarów w formie Subskrypcji, Klient zobowiązuje  się do uiszczania ceny Subskrypcji wraz z kosztami dostawy w  powtarzalnych odstępach czasu (co 1 miesiąc w przypadku subskrypcji  jednomiesięcznej lub co 2 miesiące w przypadku subskrypcji  dwumiesięcznej) i uzyskuje prawo do otrzymywania wybranych Towarów  w takich samych odstępach czasu. 

4. Sprzedający dopuszcza możliwość zmiany ceny Subskrypcji. W  przypadku zmiany ceny Subskrypcji, Klient zostanie o tym  poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na co najmniej 30  dni przed planowaną zmianą ceny. W przypadku braku zgody na  zmienioną cenę Subskrypcji zgodnie z informacją w powyższej  wiadomości e-mail, Klient powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z 

tej formy sprzedaży przed dniem odnowienia Subskrypcji na kolejny  okres. 

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający,  zawierający wszelkie istotne elementy Zamówienia oraz informacje  niezbędne do rezygnacji z Subskrypcji. 

6. Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie okresu, na  który została zamówiona na kolejne wybrane okresy, o ile karta  kredytowa lub debetowa Klienta zostanie pomyślnie obciążona na  kolejny okres Subskrypcji, do momentu rezygnacji z Subskrypcji przez  Klienta. 

7. Przed pobraniem opłaty za kolejny okres Subskrypcji, Klient otrzyma  wiadomość e-mail z przypomnieniem o kolejnym zbliżającym się okresie  Subskrypcji z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

8. Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Subskrypcji na  kolejne wybrane okresy. Brak zapłaty za kolejny okres Subskrypcji (np.  z powodu braku wystarczających środków na koncie) skutkuje brakiem  możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie. 

9. Każdy kolejny okres Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie  pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu Subskrypcji i  obejmuje taki sam okres. 

10.Subskrypcja odnawiana jest w dniu odpowiadającym datą dniu złożenia  Zamówienia na Subskrypcję: 

o a) w przypadku subskrypcji jednomiesięcznej – w następnym  miesiącu kalendarzowym, 

o b) w przypadku Subskrypcji dwumiesięcznej – w miesiącu  następującym po miesiącu wskazanym w podpunkcie a) a  gdyby takiego dnia nie było w danym miesiącu – w ostatnim  dniu tego miesiąca. 

11.Wraz z kwotą główną Klient zostanie również obciążony kosztami  wysyłki. 

12.Klient ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji bez  podania przyczyny w każdym czasie, przed końcem okresu, za który  została uiszczona opłata, poprzez wybranie opcji „Zrezygnuj z  Subskrypcji” w ustawieniach Konta po zalogowaniu się. 

13.W przypadku zakupu Towarów w formie Subskrypcji, minimalny czas  trwania zobowiązania Klienta do dokonania płatności cyklicznej wynosi  dwa pełne okresy Subskrypcji (odpowiednio jedno- lub dwumiesięczne). 

14.Sprzedający ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji w każdym  czasie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający  zobowiązany jest poinformować Klienta o zakończeniu sprzedaży w tej  formie, jak również zrealizować wszystkie Zamówienia złożone do tego  momentu, za które została dokonana płatność.

X. Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu X stosują się jedynie do Klientów  będących Konsumentami i Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi. 2. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru w terminie  14 dni bez podania przyczyny. 

3. Termin odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym  Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. 

4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany  jest poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną, pisząc na  adres witam@mood.club, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy  sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o  odstąpieniu od Umowy może być również złożone w formie pisemnej na  formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu. 

5. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży  wystarczy, że Klient prześle informację dotyczącą wykonania prawa do  odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu na  odstąpienie. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwróci  Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Towaru  (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez  Klienta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany  przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w  terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o odstąpieniu od  Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedającego. 

7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod  płatności, które Klient zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że Klient  wyraźnie postanowi inaczej; w żadnym przypadku Klient nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

8. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie,  jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy  sprzedaży. W celu dotrzymania wyznaczonego terminu wystarczy nadać Towar przed jego upływem. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty  zwrotu Towaru. 

9. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za zmniejszenie  wartości Towarów wynikające z korzystania z nich przez Klienta w  sposób nieodpowiedni, sprzeczny z ich przeznaczeniem. W  szczególności dotyczy to rozcieńczenia Towaru, wymieszania go z inną 

substancją lub zanieczyszczenia go w inny istotny sposób. 

XI. Reklamacje dotyczące towarów

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towaru, który jest  zgodny z Umową sprzedaży i wolny od wad fizycznych oraz prawnych. 2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady w  zakresie i na zasadach określonych z Kodeksie Cywilnym, w  szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. 3. Jeżeli Konsument twierdzi, że którykolwiek z dostarczonych Produktów  jest wadliwy, ma prawo do złożenia reklamacji. 

4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Konsumenta  gwarantowanych przez prawo lub na podstawie Regulaminu należy  przesyłać pocztą elektroniczną na adres witam@mood.club. Sprzedający  zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej  reklamację Konsumenta. 

5. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może, z zastrzeżeniem i na  zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, złożyć oświadczenie o  obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni  rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie  ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez  Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi  wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena  powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy  sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy  bez wady. 

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego  usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast  wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy  do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu  ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie  nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,  rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę 

niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób  zaspokojenia. 

7. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację niezwłoczne,  nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeśli okaże  się to niemożliwe poinformuje Konsumenta w tym terminie, kiedy  reklama zostanie rozpatrzona. Jeżeli Konsument zażądał wymiany  rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, 

określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie  ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że  żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie  Produktu do Sprzedającego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedającego lub Produkt zostanie odebrany od  Kupującego przez kuriera działającego na zlecenie Sprzedającego, po  dokonaniu niezbędnych ustaleń przez strony w tym zakresie. 

9. Odpowiedzialność z Sprzedającego z tytułu rękojmi wobec  Przedsiębiorców i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych jest wyłączona. XII. Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. Sprzedający podejmuje działania służące zapewnieniu w pełni  prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w zakresie  wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się do  usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich potwierdzonych  nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów. 

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich  nieprawidłowościach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu strony  internetowej Sklepu internetowego. 

3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu  powinny być zgłaszane przez Klienta pocztą elektroniczną na  adres: witam@mood.club. 

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać imię i nazwisko,  adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości  związanych z funkcjonowaniem Sklepu. 

5. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14  dni, a jeżeli okaże się to niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym  terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

XIII. Regulamin newslettera 

1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  podanych w formularzu na stronie internetowej www.mood.club w celach  marketingowych Sprzedającego, w tym w szczególności na  otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną (np. w formie  Newslettera) lub telefonicznie, Klientowi świadczona będzie usługa  polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu  elektronicznego (e- mail), zwana dalej „Newsletterem”, na adres e-mail  podany przez Klienta. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie,  na czas nieokreślony. 

2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktowej Sprzedającego,  nowościach, aktualnych promocjach i konkursach oraz inne informacje o  Sprzedającym i jego produktach, w tym opinie, materiały prasowe, linki  do zaprzyjaźnionych stron internetowych.

3. Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez  ponoszenia kosztów, zmienić wskazany wcześniej adres e-mail, na który  wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z tej usługi poprzez przesłanie  do Sprzedającego odpowiedniego wniosku na adres e-mail  witam@mood.club. 

4. Reklamacje związane z usługą Newslettera należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres witam@mood.club. 

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, opis  przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania i jego uzasadnienie  oraz podpis osoby składającej reklamację. 

6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania  przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie powiadomi  składającego reklamację o decyzji w sprawie reklamacji za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w  reklamacji. 

XIV. Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe udostępnione przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie ze wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w  tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1, z późn. zmianami) oraz ustawą z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.  1781). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w  Polityce prywatności z dnia dostępnej na stronie www.mood.club która jest integralną 

częścią Regulaminu. 

XV. Postanowienia końcowe 

1. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Klient jest Konsumentem stosuje się prawo  państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod  warunkiem, że Sprzedający prowadzi lub kieruje swoją działalność do  tego państwa. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu  rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń przed stałym  polubownym sądem przy właściwym terenowo Wojewódzkim  Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do  wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się 

pod 

adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporo w_konsumenckich.php. 

3. Sprzedający informuje, że na stronie internetowej pod  adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma  internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a  przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR – online dispute  resolution). 

4. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Konsumentem  rozpatrują właściwe sądy powszechne. 

5. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym  Konsumentem rozpatrują wyłącznie sądy polskie. 

6. Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Produktów należą do  Sprzedającego lub jego licencjodawców. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. 

7. Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu  internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu  internetowego, znaki towarowe Sprzedającego, ich elementy graficzne,  oprogramowanie oraz prawa do baz danych są własnością 

Sprzedającego lub jego licencjodawców i podlegają odpowiedniej  ochronie. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie  mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu  cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. 

9. Sprzedający zachowuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie  informując o tym Klientów z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. 10.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

ODBIERZ 10 ZŁ RABATU!

Dołącz do Mood.club i otrzymaj 10 zł rabatu
na Twoje zakupy powyżej 50 zł. 

@MoodClub na Insta