Polityka prywatności

polityka prywatności strony moodclub.pl z dnia 12 stycznia 2022 r. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony moodclub.pl zwanej dalej („Strona www”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy te dane wyłącznie z prawnie
uzasadnionych celach, które określono w niniejszej polityce prywatności („Polityka prywatności”). W dokumencie tłumaczymy, w jaki sposób Państwa dane są przez nas gromadzone, wykorzystywane, przekazywane i ujawniane.

 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mood.club jest Konopol Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul.
  Frezerów 3, 20-209 Lublin, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000896914, NIP 946-270-58-11, kapitał zakładowy w wysokości 25.000,00 PLN, adres e-mail witam@mood.club,(w dalszej części „Mood.club” lub „Administrator”).
 2. Sposób ochrony danych osobowych Bardzo ważna jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych dlatego podejmujemy szereg działań w celu jej zapewnienia. W szczególności dbamy, aby dane były:
  1. przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla naszych Klientów;
  2. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację naszych Klientów, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, włącznie z ochroną przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu, cele przetwarzania I ich podstawa prawna Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę materię, w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Klienta pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego
   1. podstawa prawna: w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO (podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, prawnie
    uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, dbanie o relacje z Klientem),
   2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, adres e-mail i ewentualnie inne dane podane przez Klienta w treści zapytania;
  2. Newsletter
   1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
   2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres email;
  3. marketing bezpośredni – moodclub.pl może polecać Państwu swoje produkty ze sklepu mood.club za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych oraz informować o zniżkach, ofertach i promocjach, które mogą być dla Państwa interesujące. Wiemy, że nikt nie lubi otrzymywać spamu, dlatego obiecujemy przesyłać Państwu tylko starannie przygotowane wiadomości.
   1. podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej),
   2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, produkty i oferty, które zostały kliknięte;
  4. administracja, rozwój, ochrona naszej działalności oraz doskonalenie naszych usług i produktów
   1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, ulepszanie
    produktów),
   2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: historia zamówień, informacje o dostawie, szczegóły płatności, historia kliknięć i przeglądania (w związku z plikami cookie);
  5. analiza Państwa aktywności na naszej stronie internetowej w celu udoskonalania naszej strony internetowej, produktów i relacji z Klientami oraz wyświetlania reklam naszych produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji Klientów; wszystkie dane wykorzystywane do tych celów podlegają pseudonimizacji
   1. podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, udoskonalanie naszych produktów i strony internetowej),
   2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: szczegóły dotyczące Państwa urządzenia, adres IP, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny, informacje o Państwa aktywności na naszej stronie www, takie jak sposób korzystania z niego, wyszukiwane produkty;
  6. wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, na przykład obowiązków podatkowych i księgowych
   1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie obowiązku prawnego),
   2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, informacje o płatności i szczegóły zamówienia;
  7. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
   1. podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – obrona interesów Administratora),
   2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, informacje o płatności, szczegóły zamówienia.
 4. Profilowanie Na stronie www.moodclub.pl możemy stosować profilowanie, które polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w celu oceny pewnych aspektów dotyczących naszych Klientów. Możemy stosować profilowanie do celów marketingowych. Dzięki temu możemy poznać Państwa preferencje dotyczące naszych produktów i móc stale dostosowywać naszą ofertę do Państwa potrzeb. Nie wywołuje to żadnych skutków prawnych w stosunku do Państwa jak również nie wpływa na Państwa sytuację. Na naszej stronie www nie są stosowane żadne inne zautomatyzowane decyzje indywidualne. Podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie jest dozwolone, gdy dana osoba udzieliła wyraźnej zgody (która może
  zostać wycofana w dowolnym momencie), jest dopuszczone prawem lub konieczne do zawarcia lub wykonania umowy. Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora tylko przez określony czas i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje ta umowa, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz do wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów będą przechowywane tak długo, jak długo prawo zobowiązuje nas do ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą one być przechowywane do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, na który udzielono zgody. Po tym okresie Państwa dane będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dla ewentualnych roszczeń.
 5. Grupy odbiorców danych osobowych Odpowiedzialne prowadzenie naszej strony www może się odbywać jedynie z poszanowaniem Państwa prywatności. Nie sprzedajemy żadnych Państwa danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Jednakże, w celu dostarczenia Państwu naszych produktów i usług oraz prowadzenia naszej działalności, możemy ujawnić i udostępnić Państwa dane następującym grupom odbiorców:
  1. partnerom biznesowym, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu strony www takim jak:
   1. dostawcy usług technicznych, którym powierzamy dostarczanie systemów informatycznych, oprogramowania i hosting naszej strony internetowej;
   2. firmy, które umożliwiają realizację Państwa zamówienia, takie jak: dostawcy usług płatniczych online, firmy kurierskie, magazyny;
   3. bank prowadzący nasz rachunek bankowy; d. firmy świadczące usługi w zakresie komunikacji marketingowej i reklamy;
   4. firmy świadczące w nas zym imieniu usługi w zakresie wysyłania przesyłek pocztowych,
   5. Edrone Sp. Z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania
    newslettera
   6. Edrone Sp. Z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii email, sms, social
    media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
  2. naszym doradcom, w tym prawnikom, księgowym, marketingowym, którzy świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi, organom władzy, jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z wszelkimi przepisami prawa,Zwracamy uwagę, że wiele z tych podmiotów otrzymujących dane ma niezależne prawo lub obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych. Dlatego też zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych podmiotów.
 6. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom z państw trzecich Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy podmiot współpracujący z nami świadczy swoje usługi poza EOG. Każda taka sytuacja będzie dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych. Może to również obejmować stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych, przyjętych przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych. Ponadto Komisja Europejska przyjęła decyzję wdrażającą porozumienie Privacy Shield, w której stwierdzono, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE. Korzystamy także z narzędzi Google Analytics od Google LLC, 1600 Amphitheate
  Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, w celu analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Google LLCzawiera ze współpracującymi podmiotami umowę opartą o tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, która gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa przekazanych danych. Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=pl
  Więcej o Google Analytics w części „Pliki cookie i inne technologie”.
 7. Państwa prawa Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i określonymi w nich ograniczeniami, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, a także szczegółowych informacji o sposobie ich przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
  3. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie ma powodu do ich dalszego przez nas przetwarzania. Jednak nie zawsze możemy całkowicie usunąć Państwa dane osobowe, na przykład wtedy, gdy są nam one nadal potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych lub do rozpatrzenia roszczeń. O takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni w odpowiedzi na Państwa żądanie;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – uprawnia do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych sytuacjach, na przykład gdy zakwestionowali Państwo prawdziwość swoich danych osobowych lub sprzeciwili się przetwarzaniu przez nas Państwa danych, ograniczenie to obowiązuje przez okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania cyfrowej kopii swoich danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. Prawo to jest ograniczone do sytuacji, w których przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie umowy;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku nie jesteśmy już uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli jest prowadzone na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na jej podstawie przed jej cofnięciem.
  8. prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo zażądać od nas interwencji, jeżeli decyzja oparta na profilowaniu wywołuje skutki prawne dla Państwa lub wpływa na Państwa w podobny znaczący sposób;
  9. prawo do złożenia skargi – w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na wszelkie Państwa żądania odpowiemy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu
   jednego miesiąca od daty jego otrzymania. Okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa kolejne miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Powiadomimy Państwa o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
 8. Odmowa podania danych osobowych Podanie danych osobowych na naszej stronie www jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z większości funkcjonalności naszej strony. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością wykonania większości czynności na naszej stronie internetowej.
 9. Stosowane technologie, pliki cookies Nasza strona internetowa, jak większość innych, korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki z informacjami, które pozwalają naszej stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i są pobierane na urządzenie użytkownika podczas jego wizyty na stronie internetowej (jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę). Pliki cookies
  są następnie wysyłane z powrotem na naszą stronę internetową przy każdej kolejnej wizycie lub na inną stronę, która rozpoznaje tego typu pliki. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji za pomocą plików cookies jest możliwe na podstawie Państwa zgody. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej przedstawiamy Państwu informacje na temat korzystania z plików cookies i poprosimy o ich akceptację.

  1. Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:
   1. dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników i doskonalenie user experience,
   2. rozpoznanie urządzenia użytkownika
   3. tworzenie statystyk pozwalających na rozwój strony www i produktów oraz lepsze zrozumienie potrzeby Klientów,
   4. wyświetlanie reklam oferowanych przez nas produktów oraz dostosowanie ich zawartości do preferencji Klientów,
  2. Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
   1. sesyjne pliki cookies – tymczasowe pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się lub zakończenia sesji,
   2. trwałe pliki cookies – pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres określony w parametrach pliku lub do momentu ich usunięcia. Informacje z nich pochodzące będą przekazywane do serwera przy każdej wizycie użytkownika w Sklepie internetowym.
  3. Oprócz plików cookies, które należą do naszej domeny, nasza strona internetowa może również korzystać z plików cookies osób trzecich. Wynika to z tego, że osoby trzecie udostępniają nam pewne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Korzystamy z usług następujących firm, które używają plików cookie na naszej stronie internetowej:
   1. Google Analytics (narzędzie do analizy grona użytkowników strony internetowej. Gromadzi informacje o lokalizacji (na podstawie adresu IP) oraz zachowaniu użytkowników na stronie (na podstawie plików cookies),
   2. Narzędzia marketingowe Google,
   3. Edrone
   4. Klarna
  4. Większość stosowanych przez użytkowników przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. W każdym momencie można zarządzać korzystaniem z plików cookies, w tym blokowaniem i usuwaniem, korzystając z ustawień prywatności w Sklepie internetowym lub w Państwa przeglądarce. Mogą Państwo również zablokować tylko pliki cookies osób trzecich, akceptując pliki cookie używane bezpośrednio przez Administratora. Zwracamy uwagę, że wyłączenie lub ograniczenie korzystania z plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej i wpłynąć na niektóre dostępne funkcje. Ponadto administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
   1. kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
   2. W celu zaoferowania Ci metody płatności Klarna możemy w procesie dokonywania zakupu przekazać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do Klarna w celu dokonania przez Klarna oceny, czy kwalifikujesz się do metody płatności Klarna i w celu dostosowania tych metod do Ciebie. Twoje przekazane dane
    osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna
 10. Zmiany polityki prywatności Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 3 stycznia 2022 r. Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana stosownie do potrzeb, na przykład w celu dostosowania się do nowych wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo, w szczególności biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych lub praw konsumentów
  lub z powodu wymogów technicznych. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej. XII. Dane kontaktowe W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, skarg lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, Państwa danych osobowych i sposobu ich ochrony oraz przetwarzania, zapraszamy do kontaktu z moodclub.pl w następujący sposób:

  1. pocztą tradycyjną: ul. Stępińska 22/30 lok. 305, 00-739 Warszawa
  2. pocztą elektroniczną: witam@mood.club
  3. korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce kontakt na stronie internetowej www.mood.club

ODBIERZ 10 ZŁ RABATU!

Dołącz do Mood.club i otrzymaj 10 zł rabatu
na Twoje zakupy powyżej 50 zł. 

@MoodClub na Insta